ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ЗДРАВИ И КРАСИВИ С ШУСЛЕРОВИ СОЛИ ПРЕЗ ЛЯТОТО“

02.08.2013 г.

І. ОРГАНИЗАТОР
 
Играта "Здрави и красиви с Шуслерови соли през лятото" се организира от Аптеки Адонис, наричани за по-кратко Организатор. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Информацията за правилата за участие и наградите представляват част от настоящите "Официални правила".
 
ІІ. ПЕРИОД
 
1. Играта "Здрави и красиви с Шуслерови соли през лятото" започва на 02 август 2016 г. и завършва в 00:00 часа, на 22 август 2016 г.
 
2. Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора по всяко време, като това се обяви публично.
 
ІII. УЧАСТНИЦИ
 
1. В играта "Здрави и красиви с Шуслерови соли през лятото" могат да участват всички пълнолетни, навършили 18 години, лица с местоживеене в Република България.
 
2. С участието си в играта "Здрави и красиви с Шуслерови соли през лятото" всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта.
 
IV. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
 
1. Чрез регистрирането си в играта всеки от участниците се съгласява с Официалните правила за участие и декларира, че участието му съответства на всички изисквания, посочени в Официалните правила.
 
2. С участието си в играта всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта.
 
V. НАГРАДА:
 
1. В играта "Здрави и красиви с Шуслерови соли през лятото” участниците ще се борят за 1 (една) от общо 5 (пет) брандирани плажни кърпи с размери 70 x 180 см.
 
2. Наградата не може да бъде преотстъпвана или разменена за паричната й или каквато и да е друга равностойност. Участниците нямат право да претендират за изплащането на левовата равностойност на предоставената награда.
 
3. Организаторът не отговаря:
 
а) За невъзможност да се предостави или ползва наградата по причина на непреодолима сила;
 
б) За вреди, причинени от ползването на наградата;
 
в) За неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка.
 
VІ. УЧАСТИЕ В ИГРАТА
 
1. В играта "Здрави и красиви с Шуслерови соли през лятото" могат да участват всички потребители, закупили Шуслерова сол или комбинация от Шуслерови соли от Аптеки Адонис (онлайн на http://www.adonis.bg/ или от обект на територията на София) в периода 02.08 – 22.08 и харесали фен-страницата Аптеки Адонис във Facebook.
 
2. За участие е необходимо да се публикува снимка на касовата бележка от покупката на посочената по-горе Facebook страница.
 
3. Всеки, желаещ да участва, може да публикува неограничен брой снимки на Facebook страницата в периода на играта, но само при условие, че снимките не са на една и съща касова бележка от покупка на слънцезащитна козметика.
 
4. С участието си в играта всеки участник декларира, че предоставените снимки са лично негови и не са копирани от другаде. Само и единствено участникът носи отговорност при евентуални претенции на трети страни за нарушени авторски права върху съответната снимка.
 
5. Организаторът на играта си запазва правото за снимки, които не отговарят на едно или няколко от посочените условия, да НЕ бъдат допуснати за участие в играта.
 
6. Публикувайки снимка на Facebook страницата на Аптеки Адонис, потребителите се съгласяват, че генерираното от тях съдържание може да се използва от аптеки Адонис, и не могат да имат претенции към него.
 
7. Един желаещ може да участва само с един Facebook профил в играта, да качва неограничено количество снимки на различни касови бележки, и да се бори за предоставените награди.
 
8. Участието на един човек с два или повече профила не е позволено. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира от играта лице, за което прецени, че участва с няколко акаунта, както и на тези потребители, за които има доказателства, че играят некоректно и неспортменски.
 
VІІ. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДАТА
 
1. Наградите ще бъдат разпределени между петима от участвалите, избрани на случаен принцип чрез томбола организирана от Организатора. Техните имена ще бъдат оповестени на Facebook страницата на Аптеки Адонис и на сайта Adonis.bg на 23 август 2016 година.
 
2. След изтеглянето на победителите от играта, организаторът ще се свърже с победителите, чрез лично съобщение на Facebook профила, за да се уточни получаването на наградата.
 
3. Наградата ще се предоставя за взимане след 23 август 2016 година.
 
4. Наградата ще се предаде лично с предоставяне на лична карта за удостоверяване на самоличността и подписване на приемо-предавателен протокол. За лица от София предаването на наградата е лично в обект от веригата, а за лица от друг град е възможно изпращане на наградата по куриер за сметка на Организатора.
 
5. При спечелена награда победителят се съгласява, че няма да има претенции относно авторските права на предоставената за целите на играта снимки.
 
VIII. НАГРАЖДАВАНЕ
 
1. След изтеглянето на победителите от играта, организаторът ще се свърже с победителите, чрез лично съобщение на Facebook профила, за да се уточни получаването на наградата. В срок от една седмица победителят е необходимо да отговори, след този срок той губи правото за получаване на награда.
 
2. Ако връзката не бъде осъществена поради нередовно проверяване на Facebook съобщенията, Организаторът не носи отговорност за изпуснати от победителя ползи.
 
3. Със съгласието си да получи наградата, Участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора на играта.
 
4. За получаване на допълнителна информация от Организатора, свържете се с нас чрез лично съобщение през Facebook страницата на Аптеки Адонис.
 
IХ. ЛИЧНИ ДАННИ
 
1. Организаторът декларира, че няма да предоставя събраните лични данни във връзка с играта на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.
 
2. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата игра и в периода от 6 месеца след края й, във връзка с информирането на участниците за начало на нови промо-активности, организирани от веригата.
 
3. Организаторът си запазва правото да използва данните на участника с цел да се провери истинността на дадените от него данни, както и правото му на участие в играта.
 
4. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено със съобщение на Facebook страницата на Аптеки Адонис.
 
5. Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на играта, Организаторът автоматично приема, че участието му в играта се прекратява.
 
6. Участникът има право да възрази срещу обработването на предоставените от него данни за целите на директния маркетинг и след приключване на играта. Това негово право не е ограничено във времето. Възражението участникът може да направи, като изпрати съобщение на Facebook страницата на Аптеки Адонис.
 
 
Х. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 
1. Участникът в играта е длъжен:
 
а) Да спазва правилата на играта и правилата за участие в играта, обявени на уебсайта Adonis.bg;
 
б) Да не предоставя свои лични данни на други участници в играта;
 
в) Да не използва Facebook профила на друг участник в играта/освен след изричното му съгласие за това, изразено писмено;
 
г) Да спазва нормите на закона и на добрите нрави.
 
2. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка когато и както намери това за необходимо.
 
а) Организаторът се задължава да обяви измененията и допълненията в Официалните правила за участие /Общи условия/.
 
б) Изменението и допълнението се обявява на интернет страницата на играта.
 
в) Действието на изменението има сила от момента на публикуването му на уеб страницата на играта.
 
3. Организаторът има право по всяко време по свое усмотрение едностранно да преустанови реализацията на играта, както и да прекрати временно или постоянно участие на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
 
4. Участниците в играта се съгласяват да се съобразяват с решенията на представителите на Организатора.
 
5. Организаторът има право по всяко време на играта да прекрати участието на лица, които нарушават етичните норми, добрия тон, имат непристойно поведение и използват груб език.
 
6. Организаторът на играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.
 
7. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.
 
8. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.
 
9. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.
 
ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
 
1. Организаторът може да прекрати настоящата игра, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства.
 
2. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;
 
3. Организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на интернет сайта на играта.
 
ХІІ. СПОРОВЕ
 
1. Всеки потенциален спор между Организатора на играта и участниците в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентния съд, съобразно българското действащо законодателство.
 
2. За неуредените в настоящите Официални правила за участие /Общи правила/ на играта случаи, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство но Република България.

всички новини